Menü Kapat

Bildiri Gönderimi

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Kongre, tıp ve sağlık alanındaki çalışmaları kapsamaktadır. Herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

“Makalelerin etik, bilimsel, yasal vb. kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.”

Yazım Kuralları

 • Özetler medrecordscongress@gmail.com mail hesabına gönderilecektir.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Ahmet Yıldız
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Karabük
 • Özet başlığının ilk harfleri büyük yazılmalı ve başlıkta mümkün olduğunca kısaltma kullanılmamalıdır.
  Örn: Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxx
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özet; amaç, materyal ve metot, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 150-300 kelime arasında olmalıdır.
 • Özetler yurt içinden katılanlar için Türkçe ve İngilizce, yurtdışı katılımlar için sadece İngilizce olarak kabul edilecektir.
 • Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili 3-5 adet anahtar sözcük eklenmelidir.
 • Kongremiz Doçentlik Kriterleri’ne uygun olup, kabul edilen bildiriler International Medical Records Dergisi’nde ÖZET METİN olarak yayınlanacaktır. Tam metinler ise kitapçıkta yayınlanacaktır. Yazı ile ilgili bilimsel, etik ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Özetlerinizi word/doc formatında en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar kongre mail adresine göndermeniz gerekmektedir.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Bildirilerin değerlendirmesi Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
 • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Kayıt işlemleri

 • Kongreye kesin kaydınızın 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılmış olması ve katkı payı dekontunu kongre mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Tam Metin Bildiri Gönderim Kuralları

 • Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur.
 • Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 12 Aralık 2021 tarihine kadar medrecordscongress@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Tam metinler kitapçıkta ve kongre sonrası yayınlanacaktır.
 • Tam metin kaynaklar dahil 6 sayfayı geçmemelidir.
 • Tam metin için Medical Records dergisinin makale yazım kuralları geçerlidir (https://dergipark.org.tr/tr/pub/medr/writing-rules).

Abstract Submission

The abstracts to be presented at the congress should be in the form of experimental studies, clinical studies and original case reports, which can contribute to scientific development and should give a conclusion message. The congress covers studies in medicine and health. There is no subject limitation. Since the abstracts will be printed as you send them, attention should be paid to typographical errors. The authors are responsible for all typographical errors.

“Ethical, scientific, legal, etc., compliance with the rules is the responsibility of the authors.”

Writing rules

 • Abstracts will be sent to medrecordscongress@gmail.com mail account.
 • Academic titles should not be used in author names.
 • Names should be written in lowercase letters with only the first letter capitalized.
  For example: Ahmet Yıldız
 • The names and addresses of the institutions where the authors work must be specified.
  For example: Karabuk University Faculty of Medicine, Xxxx Department, Karabuk, Turkey
 • The first letters of the title should be capitalized and abbreviations should not be used as much as possible.
  Example: Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxx
 • If abbreviation is used in the abstract, the full name of the abbreviation should be stated in parentheses.
 • Abstracts should include aim, material and methods, results and conclusions.
 • The entire abstract should be between 150 to 300 words, excluding the title, author’s name and affiliations.
 • Abstracts will be accepted in Turkish and English for domestic participants, and only in English for foreign participants.
 • At the end of the abstract, 3-5 keywords related to the study subject should be added.
 • Our congress complies with the Associate Professorship Criteria and the accepted abstracts will be published in the Medical Records – International Medical Journal (https://dergipark.org.tr/tr/pub/medr). Full texts will be published in the booklet. Scientific, ethical, and legal responsibility for the article belongs to the authors.
 • You must send your abstracts in word/doc format to the congress e-mail address until November 30th, 2021 at the latest.
 • Abstracts that do not fulfill the criteria will be excluded, regardless of their content.

Evaluation of the abstracts

 • The evaluation of the abstracts will be done by the Scientific Evaluation Committee.
 • The result of the evaluation will be sent to all the abstract owners as a result letter.

Registration procedures

 • Your final registration to the congress must be made until November 30th 2021 and the contribution receipt must be sent to the congress e-mail address.

Full-Text Submission Rules

 • There is no obligation to send full text in our congress. If you want to have your full texts published in the congress book, you must send your FULL TEXTS to medrecordscongress@gmail.com until December 12th 2021, after your abstract is accepted. Full texts will be published in the booklet after the congress.
 • The full text should not exceed six pages, including references.
 • For full text, the article writing rules of the Medical Records apply to https://dergipark.org.tr/tr/pub/medr/writing-rules.